רמה מנור

ד"ר רמה מנור


Dr. Rama Manor
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Manor, R, Yair, T, & Mar'i, A, (2019). Theory and Pre-Service Training: Perceptions of Professional Development in Preliminary Stages of Training among Arab Students Specializing in Hebrew as a Second Language in Israel. Hebrew Higher Education, vol 21, pp 155-178.

  • מנור, ר' (2019). סטודנטים ערבים מתמחים בהוראת עברית – עמדות כלפי השפה העברית ושיקולי בחירה במקצוע עברית. עיונים בחינוך, גיליון 19-18-17, אוניברסיטת חיפה, 733-713.

  • Manor, R, Mar'i, A, & Yair, T, (2017). Theoretical knowledge and school experience: Teaching Hebrew as a second language – a test case. Hebrew Higher Education, vol 19, pp 18-32.

  • מנור, ר' וגבורה, א' (2017). מבעים אירוניים של עיתונאים-מראיינים כפרקטיקה עיתונאית בראיונות עם אישים פוליטיים ערב בחירות. הומור מקוון-כתב עת מדעי לחקר ההומור, גיליון 8, 21-6.

  • Manor, R (2016). The quality of Second-Language Writing (Hebrew) among Arab students in Israel. Multilingual Education, 6(1), 1-16. Springer Berlin Heidelberg.

  • טרומר, פ', גבורה, א' ומנור, ר' (2016). תזוזות סמנטיות נבחרות בפועלי התנועה "יצא" ו"הוציא" בעברית המדוברת בת זמננו. חלקת לשון – כתב עת לבלשנות עיונית ושימושית, גיליון 48, אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בר אילן, 84-66.

  • גבורה, א' ומנור, ר' (2014). סמן השיח "בעצם" בראיונות טלוויזיה: פונקציות מבניות, קוגניטיביות ואינטראקטיביות. חלקת לשון – כתב עת לבלשנות עיונית ושימושית, גיליון 46, אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בר אילן, 85-58.

  • מנור, ר' (2014). התמודדות עם מטלת כתיבה בשפה שנייה בקרב סטודנטים ערבים: דרגת המורכבות התחבירית במבנים משועבדים בשיח הטיעון. אל-חצאד, כרך 4, המכון האקדמי הערבי לחינוך, המכללה האקדמית בית-ברל, 154-129.

  • מנור, ר' (2011). אנליטיות וסינתטיות בשיח ההיצג: עיון מורפולוגי בכינויים פועליים דבוקים ופרודים. בלשנות עברית- כתב עת לבלשנות עברית תיאורית, חישובית ויישומית, 65, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, 123-105.

  • מנור, ר' ושלזינגר, י' (2011). תכונת הדינמיות בטקסטים היצגיים של מוענים שונים. חלקת לשון – כתב עת לבלשנות עיונית ושימושית, גיליון 44-43, אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בר אילן, 410-392.