תנאי שימוש באתר "המחקר במכללות בישראל"

ברוכים הבאים לאתר "המחקר במכללות בישראל" www.ric.org.il  (להלן – "האתר").

האתר משמש בעיקרו כאינדקס ומכיל מידע ופרטים אודות המחקר של למעלה מאלף חוקרים מ- 30 המכללות בישראל, מתוקצבות ולא מתוקצבות (ע"י המל"ג), פרטים ומידע כללי אודות המכללות הללו ומידע אודות מכוני ומרכזי מחקר המתנהלים במסגרת המכללות. כמו כן, באתר מוצגות מגוון פעילויות מחקריות המתקיימות במכללות.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

עצם השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לאמור ב"תנאי שימוש" אלה לרבות, אך לא רק, בכל הנוגע לאחריות בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או ספקי המידע ו/או מי מהם. על כן, מומלץ לקרוא בעיון את התנאים לפני השימוש באתר.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש בכל עת. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים החלים במדיניות זו מעת לעת. תוקפו של השינוי יחול מרגע פרסומו.

 

כללי

תנאי השימוש חלים על השימוש באתר והתכנים הכלולים בו. המונח "תוכן" או "תכנים" כולל בין היתר, אך לא רק, עיצובים גרפים, תמונות, קבצים, כתבות, מאמרים, ידיעות, נתונים, בסיסי נתונים, ניתוחים, טקסטים, סרטונים, תוכנות מחשב, קבצים קוליים, מידע מכל מין וסוג כפי שיועמדו לרשות המשתמשים באתר, וכל פרט אחר הקשור בהפעלת האתר.

המידע המסופק באתר מובא בצורה חופשית ובחינם ואין בשימוש בו משום יצירת כל הסכם ו/או כל התחייבות בין המשתמש לבין בעלי האתר ו/או מפעיל האתר ו/או רשויות המחקר במכללות ו/או החוקרים ו/או המכללות ו/או מרכזי ומכוני המחקר ו/או מי מטעמם ו/או כל אדם אחר הקשור בכל דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, לאתר ו/או לתוכן המצוי בו.

המשתמשים באתר לא יעשו שימוש בזחלנים (crawlers) ולא בתוכנות ריגול שנועדו לאסוף מידע לרבות פעילות קיטלוג (indexing) מהאתר.

האתר לרבות התכנים והשירותים המוצעים בו מוצעים כמות שהם (as is) על תכונותיהם ומגבלותיהם, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או בעל האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם, בגין תכונות האתר, מגבלותיו ו/או האפשרויות הקיימות בו, או בקשר עם התאמתו לצרכי ודרישות המשתמש.

 

מדיניות הפרטיות

הנהלת האתר מכבדת את פרטיות הגולשים והמשתמשים באתר.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודות הדפים בהם צפו המשתמשים, השירותים והמידע שעניינו אותם, זמן שהותם באתר, הפעולות שביצעו באמצעות האתר ועוד.

השימוש בנתונים אלו ייעשה רק על פי תנאי השימוש ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת, בין היתר, כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

המידע הנ"ל ישמש את הנהלת האתר גם לשימושים סטטיסטים. הנהלת האתר תהיה רשאית למסור את המידע הסטטיסטי לצד ג', ובלבד שהנתונים אינם מתייחסים אישית למשתמשים או מזהים את המשתמשים באופן אישי, למעט אם הדבר נדרש על פי דין ו/או על פי החלטה של רשויות ו/או במסגרת הליכים משפטיים.

 

העדר אחריות

השרות מוצע כמות שהוא, "As Is". הנהלת האתר ו/או בעל האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות לגבי השירות ו/או להתאמת השירות לצורכי המשתמשים, לתכונותיהם, יכולותיהם, או מגבלותיהם לגבי השימוש.

האחריות בגין השימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד.

הנהלת האתר ו/או בעל האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות.

כמו כן ייתכנו שגיאות, סתירות או אי התאמות וכיוצ"ב, הנהלת האתר ו/או בעל האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע. לענין סעיף זה, "הנהלת האתר ו/או בעל האתר ו/או מפעיל האתר", לרבות עובדיהם ונציגיהם.

הנהלת האתר ו/או בעל האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו, ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל מפעיל/בעל האתר או מי מספקיו.

 

אבטחת מידע

הנהלת האתר מאבטחת את המידע באמצעות מערכות לאבטחת מידע מתקדמות. יחד עם זאת, אין באפשרות הנהלת האתר להתחייב כי השירותים והמידע באתר ובשרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או ניסיונות חדירה למחשבים. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור בידי הנהלת האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה או תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר.

 

קישורים

האתר כולל קישורים (Links) למגוון אתרים נוספים ומציג מידע שנמסר על ידי צדדים שלישיים. הנהלת האתר איננה אחראית לתכנים שנמסרו כאמור והמופיעים באתר או באתרים השונים, כמו כן, הנהלת האתר אינה אחראית למדיניות הפרטיות או לאופן ודרגת אבטחת המידע באתרים אלה, או לאופן השמירה והטיפול במידע של המבקרים בו.

למניעת ספקות מובהר, תנאי שימוש אלו חלים על הפעילות באתר זה בלבד, שימוש המשתמש באתרים אחרים – כפוף לתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות הנהוגה בהם.

הנהלת האתר איננה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופעים באתרים אליהם יגיעו באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר זה.

הנהלת האתר איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל, וכן היא רשאית להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

קנין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים ובתוכן הכלול בו הינם של הנהלת האתר ו/או של צד שלישי (החוקר), שנתן להנהלת האתר רשות שימוש.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומרים לפי הכללים הקבועים בדין ובכלל זה חוק זכויות יוצרים.

אסור לעשות בחומר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אין להעתיק, להפיץ מחדש, או לפרסם חומר מוגן בכל אמצעי המדיה על סוגיה (רדיו, טלוויזיה, עיתונות וכו') לרבות דיגיטליים, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי הזכויות. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שתמצא לנכון, בהתאם להחלטתה הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.

לא תהיה למשתמשים כל טענה או תביעה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור, או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הנהלת האתר רשאית להחליט בכל עת לסגור את האתר ולהפסיק לספק את השירותים באמצעותו.

 

פרטי התקשרות

בכל שאלה נוספת הנוגעת לאתר ו/או השירות המוצע בו, ניתן לפנות ישירות לרשויות המחקר  בדואר אלקטרוני המצוין בעמודת "אודות" של האתר.

 

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי שימוש אלו או מהשימוש באתר הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.