עלי ותד

פרופ' עלי ותד


Prof. Ali Watad
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Watad, Ali (2020). “A Linguistic Issue in בחקותי אם شرح كتاب by Nafīs al-Dīn Abū l-Faraj Ibn al-Kaṭār (13th century).” Journal of Semitic Studies. LXV.2, pp. 531 – 548.

 • Watad, Ali (2020). “A Re-examination of the Term ‘Ha-naḥ ha-Neʻelam (as-Sākin al-Layyin) in Avi Isḥāq Ibrāhim bin Mārūṭ's Sefer ha-Maslul.” Studies in Language. Jerusalem, 26: 300-313 [Hebrew].

 • Watad, Ali (2020). “The Term ʿiwaḍ (“Compensation”) and Its Meaning in Sefer ha-Maslul and in the Works of Rabbinic and Arab Grammarians.” Intellectual History of the Islamicate World, 8: 237-254.

 • Watad, Ali (2020). “Who Is The Compiler of The Arabic Column in Ha-Melits, The Trilingual Hebrew-Arabic-Aramaic Dictionary?” Lĕšonénu 82: 284-295. [Hebrew].

 • Watad, Ali. (2020) “An Anonymous Samaritan Bilingual Glossary1 – Hebrew and Arabic: Dating of the Manuscript and the Glossary,” Ancient Near Eastern Studies (at Melbourne University, Australia). 57: 59 - 80

 • Watad, Ali. (2019). A Proposed 'Im be-huqotay' by Shams al-Ḥukamāʾ Nafīs alDīn Abū l-Faraj b. al-Kaṯār (13th century): Prior to publication in a scientific edition. Sefunot, 26: 13-36 [Hebrew]

 • Watad, Ali (2018). “Haseeb Shehadeh’s Selected Modern Hebrew Texts with Exercises, book review, Helkat Lashon, 51: 184-187 [Hebrew].

 • *Watad, Ali (2017). “A Look at Contact between the Semitic Languages: Hebrew and Arabic.” In: S. Mahajaneh, G. Anasbeh, & A. Yunes (Eds.), Literary and Historical Studies (pp. 119-141). Beit Berl: Research Center, Arab Language, Education, and Society [Arabic].

 • Kussai Haj-yehia & Ali Watad (Editors) (2016), The Arab Students in the Honors Programs in Colleges of Education in Israel: Issues and Aspirations. The Center for Study of Language, Society and Arab Culture, Arab Academic Institute for Education, Beit Berl College [Hebrew] [383 pages]

 • Watad, Ali (2014), “The Characteristics of the Hebrew Writing of Arab Teachers in the ‘Itstaba”, Al-Hasad, 4: 155-170 [Hebrew].

 • Mahajaneh, Saami, Yassin, Adnan, Watad, Ali, & Mohsen, Mohamed (2013), “Teaching Against Their Will: Difficulties and Motives of the Mentor in the Professional Development School (PDS), Dapim, 56: 171-193 [Hebrew].

 • Watad, Ali & Daniel Sivan. (2012). Three Treatises on Hebrew Grammar by r. Judah Ḥayyuj: A New Critical Edition of the Arabic text with a Modern Hebrew Translation. Beersheba :Ben-Gurion University of the Negev Press [Hebrew] [436 pages].

 • Watad, Ali (2011). “The Meaning of the Term ʻiwad (Compensation). in Abu Ishaq b. Marūṭ's Kitab al-tawti՚a”, Al-Hasad, 1: 83-99 [Hebrew].

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

ISF – funding for publication of the book

Hameliṣ – A Lexicon Attributed to Pinḥas Hakohen

Award icon

 

Ministry of Education

Success stories in the optimal absorption of new teachers in the education system

בשיתוף עם Dr. Orit Dahan, Dr. Varda Zimmerman, Dr. Irit Mero, & Dr. Wurud Jayusi