נוי כנרת

ד"ר נוי כנרת


Dr. Noy Kinneret
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • נוי, כ. ) 2015 .)קיוגן- הקומדיה הקלאסית ביפן. בתוך: ד. אוריין, ול. גילולה )עורכים(, קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד. האוניברסיטה הפתוחה.

  • נוי, כ. (2013). לחשוב זן - לרקוד בוטו. מחול עכשיו, 23, 65-68.

  • Noy, K. (2009). Transcending bodies: Dancing Gender(s) in Butoh. In: A. Zohar (Ed.), Post Gender: Gender, Sexuality and Performativity in Japanese Culture. Cambridge Scholars Publishing

  • Noy, K. (2002). Creating Movement Space: the Passageway in Noh and Greek Theatres. New Theatre Quarterly, 18(2), 176-185.

  • Noy, K. (1998). In Debt to Noh: Four Modern Writers Drawing from Tradition. Journal of Theatre and Drama, 4, 147-161.