מוהנד מוסטפא

ד"ר מוהנד מוסטפא
Dr. Mohanad Mustafa

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Mustafa, M. (2021). From exclusive to inclusive secularity: Religion, state, and the public space in Tunisia after the revolution, in: Leerom Medovoi and Elizabeth Bentley (eds.). Religion, Secularism, and Political Belonging. Duke: Duke University Press.

 • מוסטפא, מוהנד ואגבראיה, איימן (2020 .)הלכות המיעוטים המוסלמים בישראל: ביקורת מהפרספקיבה של הילידות. בתוך: עירית קינן ועירית הרבון )עורכים(. הביטחון כסוגיה אזרחית: התרופפות הביטחון האזרחי-פוליטי-תרבותי בישראל )245-227 .)חיפה: פרדס הוצאה לאור.

 • Ghanem, A. Mustafa, M. & Brake, S. (2019). Israel in the Post Oslo Era. London and New York: Routledge.

 • Mustafa, M. (2019). From exclusive to inclusive secularity: Religion, state, and the public space in Tunisia after the revolution, in: Leerom Medovoi and Elizabeth Bentley (eds.). Religion, Secularism, and Political Belonging. Duke: Duke University Press. (forthcoming).

 • Zurik, R. & Mustafa, M. (2019). Religion, Politics and Nationalism, in: Leerom Medovoi and Elizabeth Bentley (eds.). Religion, Secularism, and
  Political Belonging. Duke: Duke University Press. (forthcoming).

 • Ghanem, A. & Mustafa, M (2018). Palestinians in Israel: The politics of Faith after Oslo. Cambridge: Cambridge University Press

 • מוסטפא, מוהנד וגאנם, אסעד )2018 .)התנועה האסלאמית בישראל: אסלאם פוליטי במדינה יהודית. בתוך: מאיר חטינה ומוחמד אל-עטאונה )עורכים(. מוסלמים במדינת היהודים: דת, פוליטיקה, חברה )61-49 .)חולון: הוצאת הקיבוץ המאוחד וקו אדום.

 • מוסטפא, מוהנד, וגאנם, אסעד )2017 .)הפלסטינים בישראל- בין המדינה לבין המולדת: סקירה של התפתחות המחקר, מגמות, כרך נא, גיליון 2 ,164-143

 • Mustafa, M. & Amara, M. (2016). The 1977 Changeover: The emergence of new discourse among Palestinians in Israel. Handbook of Israel: The
  Major Debates. Edited by Ben-Rafael, E., Schoeps, J.H.,
  Sternberg, Y. & Glöckner, O. Mouton (eds.). Berlin: De Gruyter.