ערן כתר

ד"ר ערן כתר
Dr. Eran Ketter

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Avraham, E. and Ketter E. (2016). Tourism Marketing for Developing Countries: Battling Stereotypes and Crises in Asia, Africa and the Middle-East. Hampshire, UK: Palgrave Macmillan

  • Ketter, E. (2017). Eating with EatWith: Analyzing Tourism Sharing Economy Consumers. Current Issues in Tourism. 22(9): 1062-1075.

  • Ketter, E. (2018). It's All About You: Destination Marketing Campaigns in the Experience Economy Era. Tourism Review. 73(3): 331-343.

  • Ketter, E. (2020). Millennial travel: tourism micro-trends of European Gen Y. The Journal of Tourism Futures.