מרכז מהות למידע, מחקר ופיתוח בתחום תקשורת משפחות-מערכת החינוך

יחידה אקדמית

רשות המחקר

על המכון/מרכז המחקר

מרכז מהות הוא מרכז מחקר וידע העוסק ביחסי צוותי חינוך-הורים. המרכז פועל במסגרת רשות המחקר של מכללת לוינסקי לחינוך ובשיתוף עם אגף בכיר שפ"י במשרד החינוך.

הנחות היסוד בהן מעוגן החזון של מרכז מהות ארצי שאובות מן הספרות המקצועית הרלבנטית ומממצאי מחקר המחזקים את הטענה כי לסוג וטיב הקשר בין ההורים לבין מערכת החינוך השלכות על ההתפתחות ההוליסטית של הילדים ועל הישגיהם הלימודיים והחברתיים.

הצורך המצדיק את קיומו של מרכז מהות ארצי הוא מיעוט ידע שיטתי ואמפירי לביסוס מדיניות ופרקטיקה בתחום של קשרי משפחה ומערכת החינוך.

בהתבסס על כך, מרכז מהות ארצי שם לו למטרות:

לקדם מחקר ופיתוח בנושא קשרי משפחה ומערכת החינוך
להיות מרכז ארצי למידע
לפעול בזיקה להכשרת מורים ולפיתוחם המקצועי.
ייעודו של מרכז מהות ארצי והפעולות להגשמתם הם:

תמיכה בחוקרים לשם קידום מחקר, עריכת סקרים וביצוע סקירות ספרות.
הפצת ידע והנגשתו לקהלים שונים באמצעות פרסום מאמרים מחקריים, מאמרי דעה ומסמכים, עריכת כנסים וימי עיון, קיום מפגשים עם הקהילה והידוק הקשר עם נציגי ההורים, המורים, היועצים, הסטודנטים, הרשויות המקומיות, גורמים שונים במשרד החינוך ועוד.
פיתוח תוכניות, מודלים ופרקטיקות על בסיס מידע מחקרי ונתונים אמפיריים
גיבוש המלצות לקידום הכשרת מורים ופיתוחם המקצועי בתחום קשרי משפחות-מערכת החינוך

ניהול אקדמי

ד"ר ענת כורם , Anat.Korem@levinsky.ac.il

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Education

תחומי מחקר
פרסומים ויצירות של מכון המחקר