יואל קרצ'מר-רזיאל

ד"ר יואל קרצ'מר-רזיאל


Dr. Yoel Kretzmer-raziel
טלפון
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • "הכל מוכן לשבת? בין ספרות בית שני לספרות התנאית", תעודה, כט (תשפ"א) ]מתלמידיו של אהרן (ספר זכרון לאהרן שמש), בעריכת ד' באיארין, ו' נעם וי' רוזן-צבי[, .227-195 'עמ

  • "פאה ומציאה: תרומתן של סוגיות פאה להתפתחות המושגית של דיני קניין בסוגיות הפרק הראשון של בבא מציעא", שנתון המשפט העברי, ל (תשע"ט-תש"ף), עמ' 237-.294

  • “Mukhan: The Rise and Fall of a Halakhic Term”, Hebrew Studies, 61 (2020), pp. 259–276

  • יואל קרצ'מר-רזיאל, "סתם התלמוד כתופעה התפתחותית: סוגיות הפתיחה למסכת נדרים בבבלי ובירושלמי", תרביץ, פו, ד (תשע"ט), עמ' 611-661.

  • “Revolution or Evolution: Mental Criteria in Amoraic Laws of Handling on the Sabbath”. The Journal of Ancient Judaism, 9,3 (2019), pp. 386-420.

  • "סוגיות ריש ביצה בבבלי ובירושלמי ומעמדו של סתם התלמוד", סידרא, לב (תשע"ז), עמ' .109-59

  • “The Impact of Purity Laws on Amoraic Laws of Handling on the Sabbath”, Hebrew Union College Annual 2017, pp. 181-204.

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2018

קרן ורבורג

סתם התלמוד במבט השוואתי