עוזי פוקס

פרופ' עוזי פוקס


Prof. Uziel Fuchs
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • 'מלות המשנה' לרב סעדיה גאון – הפירוש הראשון למשנה, סידרא כט, תשע"ד

  • The Power of the Big Picture: Observations on Yaakov Sussman’s Oral Law Taken Literally: The Power of the Tip of a Yod’ (Hebrew). Jewish Studies 55 (2021). pp. 209 - 229

  • הטקסט הלשון והאמת - הרקע ההגותי לפרשנות האגדה של מהר"ל מפראג, בתוך: א' ריינר (עורך), מהר"ל - אקדמות, ירושלים תשע"ה, עמ' 197 - 214

  • ד' לוין וע' פוקס, ההלכה בספרות חז"ל, מ' כהנא ואחרים (עורכים), ספרות חז"ל הארץ-ישראלית - מבואות ומחקרים, ירושלים תשע"ח, עמ' 473 - 510

  • ע' פוקס, תלמודם של גאונים - יחסם של גאוני בבל לנוסח התלמוד הבבלי, ירושלים תשע"ז