סבינה סגרה

ד"ר סבינה סגרה


Dr. Sabine Segre
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Segre, S. (2021). Cultural Identity Promoting Pre-Service Math Educators in Israel. Journal of Interdisciplinary Sciences 5(1), pp. 48-63.

 • Stöcker-Segre, S., Weihs, D. (2017). Preparations of Young White Storks Ciconia Ciconia for Migration Flight. Vogelwelt, 137, 206 – 214.

 • Stöcker-Segre, S., Weihs, D. (2015). Impact of Environmental Changes on Migratory Bird Survival. International Journal of Ecology, 15 pages,

 • Almogy, G., Cohen, N., Stöcker (Segre), S., & Stone, L. (2002). Immune Response and Virus Population Composition; HIV as a case study. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 269 (1493), 809 – 815

 • Stöcker (Segre), S., Weihs, D. (2001). Optimization of Energetic Advantages of Burst Swimming of Fish. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 24, 1387-1400.

 • Stöcker (Segre), S. (1999). Models for Tuna School Formation. Mathematical Biosciences, 156 (1-2), 167 – 190.

 • Rondoni, L., Stöcker (Segre), S. (1998). Dynamical Ensembles in Nonequilibrium Statistical Mechanics and their Representations. Chaos, 8 (2), 374 – 383.

 • Stöcker (Segre), S., Curci, M. (1998). Modelling and Simulating the Effect of Cytokines on the Immune Response to Tumor Cells. Math. Comput. Modelling, 28 (3), 1 – 13.

 • Stöcker (Segre), S., Weihs, D. (1998). Bird Migration - an Energy-Based Analysis of Costs and Benefits. IMA Journal of Mathematics Applied in Medicine and Biology, 15 (1), 65 – 85.

 • Stöcker (Segre), S., Weihs, D. (1996). Foraging Costs as a Defining Factor for Growth and Asymptotic Mass. Bulletin of Mathematical Biology, 58 (4), 739-751.

 • Stöcker (Segre), S. (1995). Regarding Mutations in Daisyworld Models. Journal of Theoretical Biology 175, 495-501.

 • Stöcker (Segre), S. (1995). Stability Due to Variability in Daisyworld Models. Journal of Biological Systems 3 (2), 331-339.

 • Stöcker (Segre), S. (1994). Daisyworldmodelle zur Biosphäre-Klima-Kopplung [Daisyworld models for a biosphere-clinmate-coupling.] Aachen: Verlag Shaker.

 • Stöcker (Segre), S.,Wissel, C., (1991). Extinction of Populations by Random Influences. Theoretical population biology 39 (3), 315 - 328.

 • Wissel, C., Stöcker (Segre), S. (1989). Modelle über die Auslöschung von Populationen [Models for the Extinction of Populations]. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie 18, 491-497