פנחס דורון

ד"ר פנחס דורון


Dr. Pinchas Doron
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Doron, P., Karni, J. and Slocum, A., Selecting a Self-Sufficient Solar System Configuration for 24/7, Year-Round, Per-Demand Power Supply, SolarPACES 2020, Albuqueque, NM – online, Sep 29-Oct 2, 2020

  • Doron, P., A High Temperature Receiver for a Solarized Micro-Gas-Turbine, SolarPACES 2019, Daegu, South Korea, Oct 1-4, 2019, accepted for publication in AIP Conference Proceedings

  • Doron, P., Karni, J. and Slocum, A. (2019). A Generalized Approach for Selecting Solar Energy System Configurations for a Wide Range of Applications. MRS Energy & Sustainability, 6, E11.

  • Doron, P., Karni, J. and Slocum, A., Modified Levelized Energy Cost (LEC) Including Societal Impact, SolarPACES 2019, Daegu, South Korea, Oct 1-4, 2019 (poster)

  • Nelson, J., Johnson, N.G., Doron, P. and Stechel, E.B., Thermodynamic modedling of solarized microturbine for combined heat and power applications, Applied Energy, 212, 592-606, 2018

  • Alelyani, S.M., Fette, N.W., Stechel, E.B., Doron, P. and Phelan, P.E., Techno-economic analysis of combined ammonia-water absorption refrigeration and desalination, Energy Conversion and Management, 143, 493-504, 2017