מרדכי אביעם

פרופ' מרדכי אביעם
Prof. Mordechai Aviam

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Aviam M. and Shalem D. 2021. The Land of Lost Towns – The Survey Map of Shomera 1:10,000. (Land of Galilee 4). Kinneret Academic College. Zemakh (English and Hebrew). App. 250 pages. (Refereed).

  • Aviam, M., & Notley, R. S. (2021). In Search of the City of the Apostles, Novum Testamentum, 63(2), 143-158

  • M. Aviam. 2019, The Ancient Synagogues in the Galilee. Novum Testamentum 3/10. 292-314.

  • Aviam M., Kuwabara H., Hasegawa S. and Paz Y. 2019 A 1st–2nd Century CE Assembly Room (Synagogue?) in a Jewish Estate at Tel Rekhesh, Lower Galilee, TA 46/1. 128-142.

  • Aviam M. 2018. First Century Galilee – New discoveries. Early Christianity 9, Pp.219-226.

  • Aviam M. 2013. The Decorated Stone from the Synagogue at Magdala (Migdal). Novum Testamentum 55:205–220.