מיכל עופר-צפוני

ד"ר מיכל עופר-צפוני


Dr. Michal Ofer Tsfoni
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • "משטר חלוקת האחריות לשימוש לרעה באמצעי תשלום על פי חוק שירותי תשלום תשע"ט - 2019 – תיקון חלקי להסדר חסר", עתיד להתפרסם "חוקים" כרך טז (2021).

  • "דוקטרינת האחיזה כשורה ככלי להעצמת כוחו של הנושה המקצועי בהתנגשות בינו לבין מושך שיק שתמורתו נכשלה – הצמדות לכללים ארכאיים לשימור יתרון בלתי הוגן." משפט ועסקים כב 251 (2019).

  • "על כשלון תמורה מלא, אחיזה כשורה ומה שביניהם: הזדמנות לתיקון אנכרוניזם משפטי בדיני השטרות (בעקבות רע"א 8301/13 טל טריידינג קורפ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ)", מאזני משפט יב (2017).

  • "מי ראוי להיות עורך דין? הסדרתה של הקבלה לפרופסיית עריכת הדין: המצוי והרצוי" המשפט כג 115 (2017).

  • "זכויותיו של ממשכן נכס להבטחת חיובו של אחר" רבעון לבנקאות 179 23 (2016).

  • "מידת התערבות בתי המשפט בפסיקת בתי הדין המשמעתיים של לשכת עורכי הדין", המשפט כ 101 (2015).

  • תזכיר חוק לתיקון חוק שעות עבודה ומנוחה (תחולה על מנהלים ונושאי משרות אמון אישי), התשע"ג – 2013 – האמנם תיקון נדרש ואפקטיבי?", מאזני משפט ט 83 (2014).

  • "הסעיפים שנועלים את שערי המשפט – עורכי דין מכלילים תנאים בלתי חוקיים בחוזים, הפועלים כמחסומים בפני הנגישות למשפט", "עיונים בשפה וחברה" גיליון מיוחד בנושא "לשון ומשפט בישראל", 5(1-2) 143 (2012).

  • "עיקול מסגרת אשראי בחשבון עובר ושב – הרהורים טרם פסיקה מחודשת של בית המשפט העליון בסוגיה" , יחד עם פרופ' רות פלאטו שנער, מאזני משפט ח 93 (2012).