מיכאל בריס

ד"ר מיכאל בריס


Dr. Michael Baris
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • "חלל ומרחבים בלתי-קדושים: דיני טומאת המת בתודעה ההלכתית וההגותית", עתיד לראות
  אור בתוך המוות והפילוסופיה של ההלכה (י"ל מאגנס ומכון ון-ליר; עתיד לראות אור :
  .(2020/2021

 • "היתר המכירה וחוק המקרקעין – תמורות מושגיות בפולמוס עתיק יומין" בתוך היתר מכירה:
  הלכה משפט וציונות (עתיד לראות אור תשפ"א).

 • “A Skeptic in the Courtroom: Jewish Law Faces the Structural Limits of Knowledge”,
  forthcoming in NEW PERSPECTIVES IN JEWISH LAW, ed. Suzanne Last Stone and
  Yonatan Brafman (Brill Publishers, forthcoming: 2020/2021).

 • “I Am the One”: A Monist Looks at the Double Death and Life of Rabba bar Naḥmani,
  REVIEW OF RABBINIC JUDAISM 23(1) 19-50.

 • ‘For I Say’: A Keeper at the Rabbinic Gates of Doubt, forthcoming in REVIEW OF RABBINIC
  JUDAISM 24(1), (RRJ; Brill Publishers, 2020; accepted 14 May, 2019).

 • "ההילה הכפולה של השפה המשפטית", שערי משפט ט (תשע"ח) 115-119 .

 • "משפט וגאולה: הרהורים בעקבות ספרה של מור אלטשולר "חיי מרן יוסף קארו", שערי משפט
  ט (תשע"ח) 327-342

 • Introduction: Fire and Face – On Reading the Sacred, in JEWISH LAW ASSOCIATION
  STUDIES XXVII, THE ANTWERP UNIVERSITY VOLUME: JUDAISM, LAW AND
  LITERATURE, co-editor with Prof. Vivian Liska, University of Antwerp (2017),
  1-9.

 • JEWISH LAW ASSOCIATION STUDIES XXVII, THE ANTWERP UNIVERSITY VOLUME:
  JUDAISM, LAW AND LITERATURE, co-editor with Prof. Vivian Liska, University
  of Antwerp (2017).

 • "המטפיזיקה של הגט: עיון הלכתי-פילוסופי בסדר הגט", דיני ישראל ל' (תשע"ה) 43-90 .