לובה טטרואשוילי

ד"ר לובה טטרואשוילי


Dr. Luba Tetruashvili
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Globally solving a class of optimal power flow problems in radial networks by tree reduction. A Beck, Y Beck, Y Levron, A Shtof, L Tetruashvili. Journal of Global Optimization 72 (3), 373-402,2018

 • Rate of convergence analysis of dual-based variables decomposition methods for strongly convex problems. A Beck, L Tetruashvili, Y Vaisbourd, A Shemtov. Operations Research Letters 44 (1), 61-66, 2016

 • Projected subgradient minimization versus superiorization. Y Censor, R Davidi, GT Herman, RW Schulte, L Tetruashvili. Journal of Optimization Theory and Applications 160 (3), 730-747, 2014

 • On the convergence of block coordinate descent type methods. A Beck, L Tetruashvili. SIAM journal on Optimization 23 (4), 2037-2060, 2013

 • Cooperative wireless sensor network positioning via implicit convex feasibility. MR Gholami, L Tetruashvili, EG Ström, Y Censor. IEEE Transactions on Signal Processing 61 (23), 5830-5840, 2013

 • A sequential ascending parameter method for solving constrained minimization problems. A Beck, A Ben-Tal, L Tetruashvili, SIAM Journal on Optimization 22 (1), 244-260, 2012

 • A sequential parametric convex approximation method with applications to nonconvex truss topology design problems. A Beck, A Ben-Tal, L Tetruashvili. Journal of Global Optimization 47 (1), 29-51, 2010

 • Large scale methods for convex FMO-type problems. A Beck, A Ben-Tal, L Tetruashvili. EU project FP-6 STREP 30717, 2007

 • The CoMirror algorithm for solving nonsmooth constrained convex problems. A Beck, A Ben-Tal, N Guttmann-Beck, L Tetruashvili. Operations Research Letters 38 (6), 493-498 ,2010

 • Convex approximations for complex non-convex constraints. A Beck, A Ben-Tal, L Tetruashvili. 2007