ג'לאל עבד אלגני

ד"ר ג'לאל עבד אלגני


Dr. Jalal Abd Alghani
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Jalal abd Alghani (2016). ‘On the Way of Truth’: Ibn Ḥazm’s (d.456/1064) Ṭawq al-Ḥamāmah and his Epistemology of Love. Acta Orientalia, vol. 69 no. 1, pp. 37-62

  • Jalal abd Alghani (2016). Medieval Readership, the Loving Poet and the Creation of the Exquisite Qaṣīda: A Note on Ibn Zaydūn’s Nūniyyah and the Poetic Visualization of Love. Mediaevistik: International Journal of Interdisciplinary Medieval Research 29, pp. 99-117.

  • Jalal abd Alghani (2014). Medieval Arabic Love Theory between Dissonance and Consonance: Abū Bakr Muḥammad Ibn Zakariyyā al-Rāzī and his Argument Against ʿIshq. Acta Orientalia, 67, pp. 273-287.

  • Jalal abd Alghani (2013). Ibn Ṭabāṭabā’s Theory of Iyār al-Shir and its Philosophical Background. In Ali Hussein (ed.), Branches of the Goodly Tree: Studies in Honor of George Kanazi (pp. 109-127). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

  • עבד אלגני, ג'לאל. הרעיה המרוממת, המשורר האומלל ותכונת העידון בשירת האהבה הערבית בימי הביניים. בתוך איילת אטינגר ודני בר מעוז (עורכים), מיטב יוסף: ספר היובל ליוסף טובי (עמ' 129-116). חיפה: המרכז לחקר התרבות היהודית בארצות האסלאם וספרד.

  • Jalal abd Alghani (2009). Ibn Abd Rabbihi and the Poetics of Ghazal Raqīq. Al-Karmil: Studies in Arabic Language and Literature, 30, pp. 1-31. (in Arabic)

  • Jalal abd Alghani (2007). The Poet and Daughter of the Sea: Animated Ships in Andalusian Arabic Poetry. Al-Masâq: Islam and the Medieval Mediterranean, 19 no. 2, pp. 121-130.

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

ISF: Israel Science Foundation

Literature in Duplicate: Texts and their Various Versions in Classical Arabic Prose Literature