ישראל צבי גילת

פרופ' ישראל צבי גילת


Prof. Israel Zvi Gilat
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • ישראל צבי גילת;גלית אהרון - 'האומנם מזונותיהם של ילדים עד גיל שש מוטלים בדיני התורה על האבות בלבד?' מאזני משפט (תשפ"א), 217

  • Gilat I.Z. (2018) "New Perspectives on the Parent-Child relationship in Early Europe – Judaism in the High Middle Ages" in (R. Aasgaard, C. Horn, O. Cojocaru (Eds.) Childhood in History – Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds, pp. 257 – 272 (London: Routledge)

  • גילת י"צ ושגב, י (2017) "מה קרה להביאס קורפוס? על משמרת החירות בבג"ץ" המשפט כג 229-195

  • גילת י"צ, (2017) "הענישה בדיני התורה – הצעה וחידת פישרה" שערי משפט ט 265-223.

  • Gilat I.Z. & Jabareen A.M (2016) " The Effect of Military Conquest on Private Ownership in Jewish and Islamic Law" Journal of Law and Religion 31(2) 227-260.

  • גילת י"צ, (2016) "חובת האמון של העובד הסוציאלי בישראל" בתוך חובת האמון הדין הישראלי (עורכים: ר' פלאטו-שנער וש' שגב) עמ' 383-343. (הוצאת נבו).

  • רונן י' וגילת י"צ (2016), "האמנם רווחת ההגנה על הילד במשפט הישראלי?" משפט ועסקים יט 1234-1143.

  • Gilat I.Z. (2015) "Halakhic Changes in the Interpretation of the Commandment to Educate a Child to Observe Commandments" Review of Rabbinic Judaism 18 pp. 75-101

  • Shapira Lishchinsky, O. & Gilat, I. Z. (2015). '"Official Policies' and 'Teachers' Tendency to Act': Exploring the Discrepancies in Teachers' Perceptions". Education Policy Analysis Archives, 23 (54)

  • גילת, י"צ (2015) "לדרכו של השופט המנוח פרופ' מנחם אלון בהעצמת המשפט העברי: יחסי הורים וילדים כמשל" Hakirah, The Flatbush Journal of Jewish Law and Thought19 pp. (Heb. 5-34).