יצחק פרידמן

פרופ' יצחק פרידמן
Prof. Isaac Friedman

טלפון
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • פרידמן, י' (בפרסום). בית הספר כארגון אינטליגנטי – תרבות ארגונית, ניהול ופיקוח. בתוך: ח' שכטר (עורך), ספר בהוצאת מכון מופת.

  • פרידמן, י' (בפרסום). המפקח על בית הספר: המשגה ומשימות. בתוך: ח' שכטר (עורך), ספר בהוצאת מכון מופת.

  • Friedman, I. A. (2020). Neuro-administration: neuroscience-informed managerial thinking. In L. Zysberg, & N., Schwabsky (Eds.), The Next Big Things in Education. Nova Science Publishers, Inc., pp. 219-256.

  • Friedman, I. (2020). The Competent School Principal: Personality Traits and Professional Skills. Psychology, 11, 823-844. doi: 10.4236/psych.2020.116054.

  • פרידמן, י' (2020). דגימה במחקרי חינוך וחברה – תיאוריה ותהליכי יישום. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד. (פרסום מקוון).

  • פרידמן, י' (2020). פחות כיף ויותר מאמץ: להחזיר ת הלמידה לבתי הספר. בתוך י' הרפז וא' הורוביץ (עורכים). חינוך בצומת – סיעור מוחות על עתיד החינוך בישראל. חבל מודיעין: כנרת, זמורה, דביר, עמ' 278-299.

  • פרידמן, י', גרובגלד, א', טייכמן-וינברג, א' (2020). נוירופדגוגיה: יישום ממצאי חקר המוח בחינוך וההשלכות על הידע הפדגוגי של מורים מכהנים. דפים 72, 11-26.

  • פרידמן, י', יצחקי, ר', וזורמן, ר' (2020). מודל מכון סאלד לתכנון, הפעלה ותסלום של תוכניות חברתיות וחינוכיות. סקירת מחקרים, חקר מקרים ומודל לתסלום אפקטיבי של תוכניות בישראל. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד (148 עמ'). (פרסום מקוון).

  • Friedman, I.A., Grobgeld, E., & Teichman-Weinberg, A. (2019). Imbuing Education with Brain Research Can Improve Teaching and Enhance Productive Learning Psychology. 10 (02):122-131 DOI: 10.4236/psych.2019.102010

  • Shavit, Y., Friedman, I., Gal, J. & Vaknin, D. (2018). Emerging Early Childhood Inequality: On the Relationship between Poverty, Sensory Stimulation, Child Development, and Achievement. Taub Center for Social Policy Studies in Israel Jerusalem: Taub Center for Social Policy Studies in Israel. (58 pages). (תרגום של הנ"ל)

  • פרידמן, י' (2018). נוירופדגוגיה: שילובו של תחום דעת חדש בהוראה ובלמידה בתוך חן וקוהן-מס, ג' (עורכים), למידה, בינה וחינוך, קובץ הרצאות ומאמרים. אור יהודה: המרכז ללימודים אקדמיים ומכון הנרייטה סאלד. עמ' 89-106.

  • שביט, י', פרידמן, י', גל, ג', וקנין, ד' (2018). אי שוויון מתהווה בגיל הרך: על הקשר בין עוני, עקה וגירויים חושיים להתפתחות הילד ולהישגים. ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל (45 עמ')