איל דודסון

ד"ר איל דודסון
Dr. Eyal Davidson

טלפון
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • "בין הגשר לעץ התות: בית העלמין היהודי בירושלים במאה הט"ז", א' ברוך וא' פאוסט (עורכים), חידושים בחקר ירושלים: הקובץ העשרים ושנים, רמת גן תשע"ז, עמ' 355-345.

  • "יסוד שבתפארת – תפארת ישראל ואופיו עד מלחמת העצמאות" ר' גפני ואחרים (עורכים), גבוה מעל גבוה – בית הכנסת תפארת ישראל והקהילה החסידית בירושלים, ירושלים תשע"ו, עמ' 72-45.

  • "בין ספרדים למוסתערבים: המפגש החברתי והתרבותי של היהודים בצפת במאה הט"ז", מ' רחימי (עורך), עמדו"ת: ממשבר לצמיחה, אלקנה ורחובות תשע"ד, ו, עמ' 177-161.

  • "מאה שנות פעילות כולל ורשה בירושלים העתיקה", י' רוזנסון וי' שפנייר (עורכים), מנחת ספיר, אלקנה ורחובות תשע"ג, עמ' 446-423.

  • "למה שתק מרן? עיון היסטורי ביחסו של ר' יוסף קארו לפולמוס הסמיכה", מורשת ישראל, 9 (תשע"ב), עמ' 63-36.

  • "לתולדות תלמוד התורה הספרדי בירושלים בשנים 1860-1840: בחינה מחודשת לאור ניתוח מקורות התקופה וכתובות הקדשה", קתדרה, 143 (תשע"ב), עמ' 132-111.

  • "חנוכת בית תלמוד התורה הספרדי בירושלים בשנת 1860 לאור ניתוח כתובות הקדשה", על אתר, טז (תשע"א), עמ' 67-57.

  • "ושוקדים על לימודם: ישיבת עץ חיים ומסגרות לימוד תורה בחצר החורבה בשלהי התקופה העות'מאנית", ר' גפני ואחרים (עורכים), החורבה: שש מאות שנים של התיישבות יהודית בירושלים, ירושלים תש"ע, עמ' 147-133.