עדן הכהן

ד"ר עדן הכהן


Dr. Eden Hacohen
טלפון
דוא״ל
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • '"גם את זה לעומת זה עשה האלוהים"?! – תקבולות והפרתן בפיוטי ד ממחזור הקדושתאות של יניי', מחקרי ירושלים בספרות עברית, כא )תשפ"א( )התקבל(.

  • מחקרי ירושלים בספרות עברית, לא )תשפ"א( ]גיליון לכבוד פרופ' שולמית אליצור, עם יהושע גרנט ואריאל זינדר[.

  • ' .Affinities between the Yoṣerot of Saadya Gaon and Shelomo Suleiman al-Sanjari: A Window into the Gaon’s Early Career', JJS, 71/2 (2020), pp. 297-320.

  • ע' הכהן (מהדיר), מחזור היוצרות של ר' שלמה סולימן אלסנג'ארי לפרשות השבוע, ירושלים תשע"ט

  • 'עיון ביוצרותיו של ר' שלמה סולימן לשבתות הפורענות ובדרכי היווצרותו של מחזור יוצרותיו לשבתות השנה, דבר תקווה: מחקרים בשירה ובפיוט מוגשים לפרופ' בנימין בר- תקווה, מסורת הפיוט, ה-ו )תשע"ז(, עמ' 33-60.

  • 'קטעים ממערכות יוצר ליום הכיפורים לר' שלמה סולימן אלסנג'ארי', קובץ על יד, כה )תשע"ז(, עמ' 23-76.