דוד לביא

ד"ר עו"ד דוד לביא


Dr Adv. David Lavi
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Lavi D. Almost like the presidency of the Israeli nation - attempts by Eliezer Ben Yehuda to present Hakham Bashi as a national political figure, "Israel", Tel Aviv University 2020, pp. 21-46.

  • Lavi D. Hanukkah, Its Heroes and Celebrations in the Newspapers of Eliezer Ben-Yehuda, "Kesher" 52, The Institute for the Study of the Jewish Press; Tel Aviv University, Winter 2019.

  • Lavi Halewa D. Eliezer ben Yehuda, ingénieur de la culture hébraïque moderne, Pardès - Etudes et culture juives 2018/1 (N° 62), In Press, Paris, Page 51 à 60.

  • Lavi D. Immigrants Become Hegemony, The First Aliyah Group in the Press Eliezer Ben-Yehuda, "Kesher" 49, The Institute for the Study of the Jewish Press; Tel Aviv University, Winter 2017; Pp. 16-30.