אמוץ פרלמן

ד"ר אמוץ פרלמן


Dr. Amotz Perlman
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Rosner, Y., Amitay, Z., & Perlman, A. (2021). Consumer's attitude, socio-demographic variables and willingness to purchase green housing in Israel. Environment, Development and Sustainability, 1-22.‏ Impact factor 3.118

 • Ratzon, N. Z., Perlman, A., & Rosenbloom, T. (2021). Safe driving and road-crossing tasks: A particular case of successful transfer of learning. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 82, 43-53. Impact factor 1.7 Q1

 • Rosner, Y., & Perlman, A. (2018). The Effect of the Usage of Computer-Based Assistive Devices on the Functioning and Quality of Life of Individuals Who Are Blind or Have Low Vision. Journal of Visual Impairment & Blindness, 112(1), 87-99.Impact factor 0.33, Q3

 • Hoffman, Y., Perlman, A., Orr-Urtreger, B., Tzelgov, J., Pothos, E. M., & Edwards, D. J. (2017). Unitization of route knowledge. Psychological research, 81(6), 1241-1254.‏ Impact factor 2.305, Q1

 • Rosenbloom, T & Perlman A (2016) Personal Resilience, Discipline and Road Accidents Committed by Military Drivers. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 41, 66-73 Impact factor 1.7, Q1

 • Perlman, A., Hoffman, Y., Pothos, E. M. Edwards, D. J., & Tzelgov, J. (2016) The notion of contextual locking: Previously learnt items are not accessible as such when appearing in a less common context. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 69: 3, 410-431. Impact factor 2.212, Q1.

 • . Rosenbloom, T., Sapir-Lavid, Y & Perlman, A. (2016) Risk Factors in Road Crossing among Elderly Pedestrians and Readiness to Adopt Safe Behavior in Socio-Economic Comparison. Accident Analysis & Prevention, 93, 23-31 Impact factor 2.212, Q1

 • . Rosenbloom, T & Perlman, A. (2016) Tendency to Commit Traffic Violations and Presence of Passengers in the Car. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. 39, 10-18 Impact factor 1.7 Q1

 • Perlman, A. Radomislensky, the Israel Trauma Group & Peleg (2015) Injury patterns in illegal migrants population from Africa in Israel. Journal of Immigrant and Minority Health. 17(4), 1163-1168.Impact Factor: 1.264 Q2

 • Rosenbloom, T., Pereg, A. & Perlman. A. (2014) Compliance with Traffic Laws by Traffic Police Officers, Non-Traffic Police Officers and Civilian Drivers, Traffic Injury Prevention, 15, 446-450 Impact Factor: 1.29 Q1

 • Perlman, A., Sacks, R., & Barak, R. (2014) Hazard recognition and risk perception in construction safety. Safety Science. 64, 22-31Impact Factor: 1.672 Q1

 • Sacks, R., Perlman, A., & Barak, R. (2013) Construction safety training using immersive virtual reality, Construction Management and Economics, 31, 1005-1017. Impact Factor: 2.450 Q1

 • Ganor-Stern, D, Plonsker, R. Perlman, A. & Tzelgov,J. (2013). Are All Changes Equal? Comparing Early and Late Changes in Sequence Learning. Acta Psychologica.144, 180-189. Impact factor 3.01 Q1.

 • Perlman, A., Hahn, U., Edwards, D. J., & Pothos, E. M. (2012). Further attempts to clarify the importance of category variability for categorisation. Journal of Cognitive Psychology, 24(2), 203-220.‏ Impact factor 1.241, Q1.

 • Edwards, D. J., Pothos, E. M. & Perlman, A. (2012). Relational vs. absolute representation in categorization. American Journal of Psychology 125,481- 497. Impact factor 0.636, Q2

 • Edwards, D. J., Perlman, A., & Reed, P. (2012). Unsupervised Categorization in a Sample of Children with Autism Spectrum Disorders. Research in Developmental Disabilities, 33, 1264-1269. Impact factor 3.02 Q1

 • . Rosenbloom, T., Perlman, A. & Pereg. A. (2011). Hazard Perception of Motorcyclists and Car Drivers. Accident Analysis & Prevention. 43, 601–604. Impact factor 2.212, Q1.

 • Pothos, E. M., Perlman, A. & Edwards, D. J. (2011). Supervised vs. unsupervised categorization: Two sides of the same coin? Quarterly Journal of Experimental Psychology, 9, 1692-1713. Impact factor 2.212, Q1.

 • . Pothos, E. M., Perlman, A., Bailey T. M., Kurtz K., Edwards, D. J., Hines P. & McDonnell, J. V. (2011). Measuring category intuitiveness in unconstrained categorization tasks. Cognition, 121, 83-100. Impact factor 4.323 Q1