עמית קמה

ד"ר עמית קמה


Dr. Amit Kama
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • ליבנה, ש. וקמה, ע. (2021). "של מי השואה הזאת בכלל": טקס הזיכרון של ההומוסקסואלים והלסביות ב'יד ושם', 1994. יד ושם – קובץ מחקרים, 49(1), 103-129.

 • Kama, A., & Livne, S. (2021). "Who owns this Holocaust anyway?”: The homosexuals’ and lesbians’ memorial ceremony at Yad Vashem, 1994. Yad Vashem Studies, 49(1), 119-153.

 • Kama, A. (2020). The mighty and the abject: Media representations. In Y. Koren-Maimon & N. Ben-Dov (eds.), Representations: Reality, Imitation, and Imagination - Critical Studies (pp. 48-64). Tel Aviv: Mofet. [in Hebrew]
  קמה, ע. (2020). החזקים והמוחלשים: ייצוגים תקשורתיים. אצל י. קורן-מיימון ונ. בן-דב (עורכים), ייצוגים: מציאות, חיקוי ודמיון – עיונים ביקורתיים (עמ' 48-66). תל אביב: מכון מופ"ת.

 • Kama, A. (2020). Distancing the nearby, nearing the distant. In T. Hermann & O. Shiff (eds.), Contemplating Israeliness: Eighteen Proposals (pp. 147-157) Beer Sheva: Ben Gurion Institute and Raanana: Lamda Press. [in Hebrew]
  קמה, ע. (2020). הריחוק שבקירבה והקירבה שבריחוק. אצל ת. הרמן וע. שיף (עורכים), ח"י הצעות לישראליות (עמ' 147-157). באר שבע: מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות ורעננה: למדא.

 • Kama, A. & Ram, Y. (2020). "Hot Guys" in Tel Aviv: Pride tourism in Israel. Israel Studies Review, 35(1), 79–99.

 • Ram, Y., Kama, A., Mizrachi, I., & Hall, C. M. (2019). The benefits of an LGBT inclusive tourist destination. Journal of Destination Marketing & Management, 14, NP.

 • Kama, A. (2019). The evolution of LGBT research in Israel. Queer Studies in Media & Popular Culture, 4(2), 173–192.

 • Okavi-Partush, S., Kama, A., & Barak-Brandes, S. (2018)." It won't go straight": Phenomenology and ethnography of curly haired Israeli women. In S. Barak-Brandes & A. Kama (eds.), Feminist Interrogations of Women's Head Hair: Crown of Glory and Shame (pp. 81-93). Abingdon: Routledge.

 • Kama, A., & Barak-Brandes, S. (2018). Introduction: Why hair? Why women? In S. Barak-Brandes & A. Kama (eds.), Feminist Interrogations of Women's Head Hair: Crown of Glory and Shame (pp. 1-19). Abingdon: Routledge.

 • Barak-Brandes, S. & Kama, A. (eds.) (2018). Feminist Interrogations of Women's Head Hair: Crown of Glory and Shame. Abingdon, UK: Routledge.

 • Kama, A., Ram, Y. & Mizrachi, I. (2017). A Genuine Gay-Friendly City: The Touristic Benefits of LGBT Inclusion. Critical Tourism Studies Proceedings, 80, NP.

 • Kama, A. (2017). Glocalization trajectories of LGBT identities and politics in China. Journal of LGBT Youth, 14(2), 237-240.

 • Kama, A. (2016). Book Review of Gay Voluntary Associations in New York: Public Sharing and Private Lives. Israeli Sociology, 18(1), 180-182. [in Hebrew]

 • Ilan, J. & Kama, A. (2016). Where has all the magic gone?: Audience interpretive strategies of The Hobbit’s film-novel rivalry. Participations: Journal of Audience & Reception Studies, 12(2), 289-307.

 • Shilo, G. & Kama, A. (2016). Reducing bias in scholarly writing about sexual orientation and gender identity. Israel Association for Feminist and Gender Studies. [in Hebrew]
  שילה, ג. וקמה, ע. (2016). הפחתת הטיה בכתיבה אקדמית/מדעית הקשורה לנטייה מינית ולזהות מגדר. האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר.

 • Kama, A. (2016). Gay men's coping mechanisms with their perceived symbolic annihilation. In A. Gross, A. Ziv, a R. Yosef (eds.), Another Sex: Selected Essays in Israeli Queer and LGBT Studies (pp. 507-561). Tel Aviv: Resling. [in Hebrew]
  קמה, ע. (2016). "אם שמים אותי על המסך, משמע אני קיים": דרכי התמודדות של הומואים עם הכחדתם הסמלית הנתפסת. אצל א. גרוס, ע. זיו ור. יוסף (עורכים), סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ' 507-561). תל אביב: רסלינג.

 • Kama. A. (2016). On the importance of local scholarship. Megamot: Interdisciplinary Journal in the Social Sciences, 50(3), 384-386. [in Hebrew]
  קמה, ע. (2016). על חשיבותם של נדבכים מקומיים. מגמות, נ(3), 384-386.

 • Kama, A. (2015). Injuring images: Media representations of disabled people. In M. Hovav, I. Duvdevany, & C. Feldman (eds.), From Exclusion to Inclusion: Life in the Community for People with Disabilities in Israel (pp. 181-213). Jerusalem: Carmel. [in Hebrew]
  קמה, ע. (2015). דימויים פוצעים: ייצוגי אנשים עם לקויות בתקשורת. אצל מ. חובב, א. דובדבני וק. פלדמן (עורכים). מהדרה להכלה: החיים בקהילה של אנשים עם מוגבלויות בישראל (עמ' 181-213). ירושלים: כרמל.

 • Kama, A. (2015). A haven of affectionate relationships: Uses and gratifications of lesbigay semi-formal groups. Urbanities, 5(1), 97-100.

 • Kama, A. & First, A. (2015). Exclusion: Mediated Representations of Minority Groups. Tel Aviv: Resling [in Hebrew].
  קמה, ע. ופירסט, ע. (2015). על ההדרה: ייצוגים תקשורתיים של 'אחרים'. תל אביב: רסלינג.

 • Kama, A. & Attar, B. (2015). Proud players in proud games: Gays and lesbians in the Israeli sports field. In Y. Galily, M. Levy, & I. Tamir (eds.), Sport and Gender in Israel: Characteristics, Identities and Representations (pp. 91-102). Herzliya: The Interdisciplinary Center. [in Hebrew]
  קמה, ע. ועטר, ב. (2015). שחקנים גאים במשחקים גאים: הומואים ולסביות בשדה הספורט הישראלי. אצל י. גלילי, א. תמיר ומ. לוי (עורכים), ספורט ומגדר בחברה הישראלית (עמ' 91-102). הרצליה: הוצאת המרכז הבינתחומי.

 • Kama, A. (2014). Mapping of lesbian/gay/bisexual/transgender research in Israel. Israeli Sociology, 15(2), 241-261. [in Hebrew]
  קמה, ע. (2014). קווים לדמותו של שדה-המחקר הלהט"בי בישראל. סוציולוגיה ישראלית, טו(2), 241-261.

 • Kama, A. (2014). Manila-Tel Aviv: Complexities of a migrant workers' magazine. In D. Caspi & N. Elias (eds.), Ethnic Minorities and Media in the Holy Land (pp. 83-98). London: Vallentine Mitchell.

 • Kama, A. (2014). Effeminophobia and PEphobia: Boys' masculinities in physical education. Journal of LGBT Youth, 11(1), 90-94.

 • Kama, A. (2014). Calculating hedonism among gay men. In M.J. Leitner & S. Leitner (eds.), Israeli Life and Leisure in the 21st Century (pp. 281-290). Urbana, IL: Sagamore Publishing.

 • Kama, A. (2014). A very short history of sexuality: Contemplations after reading a book. Migdar: Academic Journal of Gender & Feminism, 3. [in Hebrew]
  קמה, ע. (2014). היסטוריה קצרצרה של ההבניה התרבותית של המין: הרהורים בעקבות קריאת ספר. מגדר: כתב עת אקדמי רב תחומי למגדר ופמיניזם, 3.

 • Kama, A. & Malka, V. (2013). Identity prosthesis: Roles of homeland media in sustaining native identity. The Howard Journal of Communications, 24(4), 370–388.

 • Kama, A. & Barak-Brandes, S. (2013). Taming the shame: Policing excretions and body fluids in advertisements for hygiene products. European Journal of Cultural Studies, 16(5), 582–597.

 • Kama, A. & Barak-Brandes, S. (2012). Taming the shame: Body excretions, advertising, and cultural messages. Media Frames: Israeli Journal of Communication, 9, 69-96. [In Hebrew]
  ברק-ברנדס, ס. וקמה, ע. (2012). אילוף הבושה: הפרשות הגוף, פרסום ומסרים תרבותיים. מסגרות מדיה, 9, 69-96.

 • Malka, V. & Kama, A. (2011). "Umbilical cord that cannot be severed": Israeli media sustaining Israeli migrants' identity. Media Frames: Israeli Journal of Communication, 7, 1-28. [In Hebrew]
  מלכה, ו. וקמה, ע. (2011). "חבל טבור שאי-אפשר לחתוך": תקשורת ישראלית כמתחזקת זהות של ישראלים מהגרים בארצות הברית. מסגרות מדיה, 7, 1-28.

 • Kama, A. (2011). Reductio ad absurdum of human agency in Levon's Language and the Politics of Sexuality: Lesbians and Gays in Israel. Journal of the Royal Anthropological Institute, 17, 913-914.

 • Kama, A. (2011). Parading pridefully into the mainstream: Gay & lesbian immersion in the civil core. In G. Ben-Porat & B. Turner (eds.). The Contradictions of Israeli Citizenship: Land, Religion and State (pp. 180-202). Abdingdon: Routledge.

 • Kama, A. (2011). Japanese Experiences: Hentai Narratives. Journal of LGBT Youth, 8, 382-384.

 • Pizmony-Levy, O, Kama, A., Shilo, G. & Lavee, S. (2008). "Do my teachers care I'm gay?": Israeli lesbigay school students' experiences at their schools. Journal of Gay and Lesbian Youth, 5(2), 33-61.

 • Kama, A. (2008). No room of their own: Filipina migrant workers' involvement in a hybrid magazine. Media Frames: Israeli Journal of Communication, 9, 25-49. [In Hebrew]
  קמה, ע. (2008). ללא חדר משלהן: מעורבותן של מהגרות-עבודה פיליפיניות בכתב-עת בן-כלאיים. מסגרות מדיה, 2, 25-49.

 • Kama, A. (2008). Labor migrants' self-empowerment via participation in a diasporic magazine: Filipinos at Manila-Tel Aviv. Asian Journal of Communication, 18(3), 223-238.

 • Liran-Alper, D. & Kama, A. (2007). Body Representations on Israeli Commercial Television. Tel Aviv: Tel Aviv University Press [in Hebrew].
  לירן-אלפר, ד. וקמה, ע. (2007). עיצוב הגוף וחיטוב הזהות: ייצוגי הגוף בטלביזיה המסחרית. תל אביב: מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, אוניברסיטת תל אביב.

 • Kama, A. (2007). Israeli gay men’s consumption of lesbigay media: “I’m not alone .. in this business”. In K.G. Barnhurst (ed.), Media Queered: Visibility and Its Discontents. (pp. 125-142). New York: Peter Lang.

 • Kama, A. (2007). Gay & Lesbian Community Media. In Y. Limor, H. Adoni, & R. Mann (eds.), Communication Lexicon (p. 140). Tel Aviv: Yedioth Ahronot. [in Hebrew].
  קמה, ע. (2007) "הומואים/לסביות, תקשורת קהילתית של". אצל י. לימור, ח. אדוני, ור. מן (עורכים), לקסיקון לתקשורת (עמ' 140). תל-אביב: ידיעות אחרונות.

 • Kama, A. (2006). Bridging some intercultural gaps: Methodological reflections from afar. Journal of Gay and Lesbian Issues in Education, 3(2/3), 121-126.

 • Kama, A. (2006). Several entries. In D.A. Gerstner (ed.), Routledge International Encyclopedia of Queer Culture. London: Routledge.
  17. Shilo, G., Pizmony-Levi, O., Kama, A., Lavie, S., &; Pinhasi, B. (2006). Proud in Uniform: The State of LGBT IDF Soldiers. Tel Aviv: Israel Gay Youth Research Forum. [in Hebrew]

 • Kama, A. (2005). LGBT Issues in Israel. In J.T. Sears (ed.), Youth, Education, and Sexualities: An International Encyclopedia (pp. 448-453). Westport, CT: Greenwood.

 • Kama, A. (2005). An unrelenting mental press: Israeli gay men's ontological duality and its discontent. The Journal of Men's Studies, 13(2), 169-184.

 • Kama, A. (2005). Letters-to-the-Editor as a Site for Group Identities Formation. Tel Aviv: Tel Aviv University Press [in Hebrew].
  קמה, ע. (2005). "חטיבה אנושית אחת, עם ישראלי אחד": על כינון זהויות קיבוציות במכתבים למערכת "הארץ". תל אביב: מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, אוניברסיטת תל אביב.

 • Kama, A. (2005). LGBT Youth in Israel. In J.T. Sears (ed.), Youth, Education, and Sexualities: An International Encyclopedia (pp. 453-457). Westport, CT: Greenwood.

 • Kama, A. (2004). Supercrips versus the pitiful handicapped: Reception of disabling images by disabled audience members. Communications: European Journal of Communication Research, 29(4), 447-466.

 • Liebes, T., Kama, A., & Talmon, M. (2003). Communication as Culture: The Making of Meaning as an Encounter Between Text and Reader. Tel Aviv: Open University Press. [in Hebrew] 752 pp. The book was republished in 2014. 540 pp.
  ליבס, ת., קמה, ע., וטלמון, מ. (2003). תקשורת כתרבות: יצירת משמעות כמפגש בין טקסט לבין קוראים. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

 • Kama, A. (2003). The miserable victim and the supercrip. Panim: Quarterly for Society, Culture, and Education, 26, 73-84 [in Hebrew].
  קמה, ע. (2003). הקורבן האומלל ונכה העל. פנים, 26, 73-84.

 • Kama, A. (2003). The Newspaper and the Closet: Gay Men's Communication Patterns. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad [in Hebrew]
  קמה, ע. (2003). העיתון והארון: דפוסי תקשורת של הומואים. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

 • Kama, A. (2003). Negation and validation of self via the media: Israeli gay men's (dis)engagement patterns with their representations. The Communication Review, 6(1), 71-94.

 • Kama, A. (2002). The quest for inclusion: Jewish-Israeli gay men's perceptions of gays in the media. Feminist Media Studies, 2(2), 195-212.

 • Kama, A. (2002). Israeli gay men's approaches towards their perceived symbolic annihilation. Israeli Sociology, 4(1), 143-191. [in Hebrew]
  קמה, ע. (2002). "אם שמים אותי על המסך, משמע אני קיים": דרכי התמודדות של הומואים עם הכחדתם הסמלית הנתפסת. סוציולוגיה ישראלית, 4(1), 143-191.

 • Kama, A. (2000). From Terra Incognita to Terra Firma: The logbook of the voyage of gay men’s community into the Israeli public sphere. In M.R. Botnick (ed.), Gay Community Survival in the New Millennium (pp. 133-162). New York: Harrington Park Press.

 • Kama, A. (2000). From Terra Incognita to Terra Firma: The logbook of the voyage of gay men’s community into the Israeli public sphere. Journal of Homosexuality, 38(4), 133-162.

 • Weitz, S., Goldberg, D., Weiss, M., & Kama, A. (1992). Cultural supply in Israel, 1990. In Katz. E. et al (eds.), The Culture of Leisure in Israel: Changes in Patterns of Cultural Activity 1970-1990. Jerusalem: Israel Institute of Applied Social Research. [in Hebrew]

 • Blum-Kulka, S. & Kama, A. (eds.) (1989). Language in Social Contexts: A Reader. Jerusalem: Hebrew University Press. [in Hebrew]
  בלום-קולקה, ש., וקמה, ע. (1989). לשון בהקשר חברתי: מקראה לשיעור. ירושלים: האוניברסיטה העברית.