המכון לחקר הפרופסיות
The Institute for the Study of the Professions

על המכון/מרכז המחקר

המושג הסוציולוגי 'פרופסיה' זכה להגדרות רבות ומגוונות, הגם שטרם זכה למקבילה עברית. בדומה, המשימה להבין ולפענח את הפרופסיות ומבנה הפרופסיות הופכת סבוכה ומורכבת, ומחייבת בחינה רב-תחומית, העוסקת במאפיינים הסוציולוגים, האתיים, הרגולטוריים וההיסטוריים וכן בהבנה מעמיקה של תחום העיסוק של כל אחת מן הפרופסיות. תחום זה של חקר הפרופסיות מרכז ענין רב בעולם, לרבות באקדמיה הישראלית. על רקע חשיבותו העיונית והמעשית, הוחלט להקים את מכון המחקר, אשר במרכזו חקר הפרופסיות, מתוך זיקה למחקר סוציולוגי, משפטי, אתי היסטורי והשוואתי. המכון יעסוק בכלל העיסוקים הנחשבים כ'פרופסיות', או המבקשים להגדיר עצמם ככאלה. בפרט, יקדם המכון מחקר בין תחומי, המתמקד בארבעה היבטים מרכזיים (לרבות השילובים ביניהם):

1. משפט ואסדרה (רגולציה) פרופסיונלית.
2. נשים, מגדר ופמיניזם בפרופסיות.
3. אתיקה בפרופסיות.
4. היסטוריה של הפרופסיות והתפתחותן.

המרכז האקדמי פרס משמש בית טבעי למכון לחקר הפרופסיות, משום הדיסציפלינות הנלמדות בו, אשר קשורות קשר הדוק או משיקות לפרופסיות השונות: רפואה, משפט, פסיכולוגיה, יעוץ ארגוני ועוד. המכון מקיים כנסים וימי עיון, מקומיים ובינלאומיים, בקשר עם התימות לעיל; המכון יהיה שותף ויסייע ביצירת שיתופי פעולה מחקריים (פנים מוסדיים וחוץ מוסדיים); המכון יעסוק ויסייע בעידוד מחקרים בתחום – בפרסומים יזומים, ניירות עמדה ועוד; המכון מקיים מיצג היסטורי מתחלף בתחומי העניין של המכון; המכון יהיה שותף לקורסים ייעודיים בתחום חקר הפרופסיה (וההיסטוריה של הפרופסיה), ובכך יאפשר לחשוף את הסטודנטים לתחום זה.

ניהול אקדמי

פרופ' אייל כתבן

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Ethics, Gender Studies, History, Law, Religion, Theology

דיסציפלינות משנהSecondary Disciplines

Bioethics

תחומי מחקר