המכון לחקר הכלכלה והמדיניות הכלכלית בישראל
The Center for Economic Research and Economic Policy in Israel

על המכון/מרכז המחקר

המכון לחקר הכלכלה והמדיניות הכלכלית בישראל הוקם בשנת 2021 מתוך רצון לבחון לעומק סוגיות מרכזיות המשפיעות על עוצמתה של הכלכלה הישראלית. בין היתר יבחן המכון את קווי המדיניות הממשלתית בנושאים הקשורים לניהול המאקרו כלכלי ויסקור את ניהול תקציב הממשלה ואת פעילותם של מוסדות הנשלטים או הקשורים באופן ישיר לממשלה. המכון יבחן גם את מדיניות המוניטרית המופעלת על ידי בנק ישראל, את הפעילות הבנקאית בישראל וכל פעילות אחרת המשליכה על חוזקו וצמיחתו של המשק על חלוקת ההכנסות במשק ועל רווחתם של הישראלים.

ניהול אקדמי

פרופ' נסים בן דוד

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Economics