נדב קשטן

ד"ר נדב קשטן


Dr. Nadav Kashtan
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Kashtan, N. (2016). ‘Akko-Ptolemais- A Maritime City at the Crossroads of Ancient Civilizations until Roman Times, in: M. Hartal, D. Syon, E. Stern and A. Tatcher, (Eds.), ‘Akko II (IAA Reports 60), Jerusalem: Israel Antiquities Authority.

  • Kashtan N. (2013) “The Sailing Routes of Herod: Between Judaea and Rome”, Michmanim (Bulletin of R. Hecht Museum, University of Haifa) 24 (2013), pp. 19-28 (Hebrew).

  • Kashtan N. (2000). Seafaring and the Jews. Frank Cass, London.

  • Kashtan, N. (2000). "Perceptions juives du navire dans les textes bibliques et gréco-romains : réalité et métaphores". Revue Française d'Histoire d'Outre-mer 87 (326-327), 25-36.

  • Kashtan, N. (2000). "Seafaring and Jews in Graeco-Roman Palestine: Realistic and Symbolic Dimensions". In: N. Kashtan, (Ed.), Seafaring and the Jews, (pp.16-28). London.

  • Kashtan, N. (1988). “Akko- Ptolemais : a Maritime Metropolis in Hellenistic and Early Roman Times, 332 BCE - 70 CE, as seen through the Literary Sources“. Mediterranean Historical Review, 3(1), 37-53.